ស្វែងយល់អំពីផ្នែកអនុសម្បជញ្ញះនិងផ្នែកសម្បជញ្ញះរបស់មនុស្សហេតុអ្វីបានជាកូនក្មេងភាគច្រើនស្រែកហៅឈ្មោះម្តាយច្រើនជាងឪពុកនៅពេលដែលគេយំ? តើលោកអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាក្មេងនៅក្រោមអាយុ៧ឆ្នាំមានចរិកខុសប្លែកបែបណា? តើលោកអ្នកដឹងទេថាអ្វីខ្លះសំខាន់សំរាប់មនុស្ស? 
 គ្រប់អ្វីៗដែលយើងបានស្តាប់លឺបានឃើញបានលឺស្ទាបហើយចងចាំវាទុកនៅក្នុងខួរក្បាល
របស់យើងគឺត្រូវបានគេចែកចេញជាពីផ្នែកគឺផ្នែកសម្បជញ្ញៈ(conscious)និងផ្នែកអនុសម្បជញ្ញ
(sub-conscious)។រឿងជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងចាប់តាំងពីយើងបានកើតប៉ុន្តែយើង
មិនអាចចាំបានទាំងអស់ទេរឿងខ្លះយើងមិនអាចនិងឃើញប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៏ដូចជាយើង
ធ្លាប់បានដឹងនិងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះតែដូចជាការស្រម៉ៃស្រពិចស្រពិល។ បើយើងទៅតាមការសិក្សាចិត្តវិទ្យាអ្វីដែលយើងអាចយល់និងចង់ចាំរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគេ
ហៅថាតាមរយៈសម្បជញ្ញះហើយអ្វីដែលយើងអាចមិនអាចចងចាំទុកវាបានប៉ុន្តែវាអាចស្ថិតនៅ
ក្នុងខួរក្បាលអាចអោយយើងដឹងតាមអារម្មណ៏របស់យើងហៅថាផ្នែកអនុសម្បជញ្ញះ។ ការដឹងចងចាំរបស់មនុស្សអំពីខ្លួនឯងគឺមានចំនួនតិចជាងអ្វីដែលមនុស្សមិនបានដឹងអំពីខ្លួនគេ
មានចំនួនច្រើនណាស់។
អ្វីដែលមនុស្សមិនបានដឹងបានជះឥទ្ធិពលដល់ពួកគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់ជីវិតរបស់ពួកគេ
ជាខ្លាំង។មនុស្សមានការទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅចន្លោះពេលដែលពួកគេមានអាយុចាប់ពី០
ដល់៧ឆ្នាំពីព្រោះនៅចន្លោះនេះក្មេងបានទទួលការអប់រំពីអ្នកថែរក្សារបស់ពួកគេដូចជាឪពុកម្តាយឬ អ្នកដែលបានមើលថែរក្សាគេកាលដែលពួកគេនៅពីក្មេងហើយប្រសិនបើក្មេងមានតែឪពុករឺមានតែ
ម្តាយនោះអាចនិងនាំឲ្យក្មេងស្រលាញ់ម្តាយឬឪពុកច្រើនជាងពេលខ្លះក្មេងដែលធ្លាប់តែរស់នៅជា
មួយស្រ្តីរឺបុរសគេអាចមានចរិកកាត់ទៅតាមនោះដែរម្យ៉ាងទៀតក្មេងតែងតែស្រែករកឈ្មោះម្តាយ
ច្រើនជាឪពុកនៅពេលដែលគេយំព្រោះថាភាគច្រើនម្តាយគឺបាននៅជិតមើលថែផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ
ដល់កូនច្រើនជាងឪពុកដោយសារឪពុករវល់ធ្វើការនៅខាងក្រៅដូចនេះហើយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់
ក្មេងអាចចងចាំឈ្មោះម្តាយនិងមានអារម្មណ៏ស្និតស្នាលច្រើនជាងឪពុក។នៅក្នុងអាយុនេះក្មេងទទួល
ការអប់រំដូចជា ការរៀន និយាយ ស្ដាប់ ការរៀនដើរការរៀនទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ និង ការរៀនទទួលយកសង្គមខាងក្រៅព្រមជាមួយការរៀនទទួលយកវប្បធម៌និងសាសនា។ ដូចនេះហើយបានជាក្មេងដែលមានអាយុក្រោម៧ឆ្នាំឆាប់ទទួលបានអ្វីរហ័សដែលយើងបានបង្រៀន។ តាមប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសក្រិចមានរឿងរ៉ាវពីដែលនិយាយការស្រលាញ់ឪពុកខ្លាំងជាងម្តាយនិងការស្រលាញ់ម្តាយខ្លាំងជាងឪពុករហូតចង់រៀបការជាមួយ។ កាលនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Oedipus បានចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ម្តាយជាងឪពុករបស់ខ្លួន ហើយព្រមទាំងសំលាប់ឪពុកដើម្បីបានរៀបការជាមួយម្ដាយដែលរឿងមួយគេហៅថា(ស្មុកស្មាញ អូឌីភីណា)Oedipina_complex។ ចំណែករឿងមួយទៀតគឺជា រឿងចិត្តវិទ្យារបស់ក្រិច ដែរ មាននារីម្នាក់ ឈ្មោះ Electra នារីម្នាក់នេះមានការចូលចិត្តតែទៅលើឪពុក ហើយនាងស្អប់ម្ដាយរបស់នាងខ្លាំងណាស់ រហូតដល់សម្លាប់ម្ដាយរបស់នាងដើម្បីបានរៀបការជាមួយឪពុករបស់ខ្លួន ដែលទស្សនៈនេះគេហៅថា Electra Complex.។


ហេតុអ្វីបានជាកូនក្មេងភាគច្រើនស្រែកហៅឈ្មោះម្តាយច្រើនជាងឪពុកនៅពេលដែលគេយំ? តើលោកអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាក្មេងនៅក្រោមអាយុ៧ឆ្នាំមានចរិកខុសប្លែកបែបណា? តើលោកអ្នកដឹងទេថាអ្វីខ្លះសំខាន់សំរាប់មនុស្ស? 
 គ្រប់អ្វីៗដែលយើងបានស្តាប់លឺបានឃើញបានលឺស្ទាបហើយចងចាំវាទុកនៅក្នុងខួរក្បាល
របស់យើងគឺត្រូវបានគេចែកចេញជាពីផ្នែកគឺផ្នែកសម្បជញ្ញៈ(conscious)និងផ្នែកអនុសម្បជញ្ញ
(sub-conscious)។រឿងជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះខ្លួនយើងចាប់តាំងពីយើងបានកើតប៉ុន្តែយើង
មិនអាចចាំបានទាំងអស់ទេរឿងខ្លះយើងមិនអាចនិងឃើញប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៏ដូចជាយើង
ធ្លាប់បានដឹងនិងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះតែដូចជាការស្រម៉ៃស្រពិចស្រពិល។ បើយើងទៅតាមការសិក្សាចិត្តវិទ្យាអ្វីដែលយើងអាចយល់និងចង់ចាំរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគេ
ហៅថាតាមរយៈសម្បជញ្ញះហើយអ្វីដែលយើងអាចមិនអាចចងចាំទុកវាបានប៉ុន្តែវាអាចស្ថិតនៅ
ក្នុងខួរក្បាលអាចអោយយើងដឹងតាមអារម្មណ៏របស់យើងហៅថាផ្នែកអនុសម្បជញ្ញះ។ ការដឹងចងចាំរបស់មនុស្សអំពីខ្លួនឯងគឺមានចំនួនតិចជាងអ្វីដែលមនុស្សមិនបានដឹងអំពីខ្លួនគេ
មានចំនួនច្រើនណាស់។
អ្វីដែលមនុស្សមិនបានដឹងបានជះឥទ្ធិពលដល់ពួកគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់ជីវិតរបស់ពួកគេ
ជាខ្លាំង។មនុស្សមានការទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅចន្លោះពេលដែលពួកគេមានអាយុចាប់ពី០
ដល់៧ឆ្នាំពីព្រោះនៅចន្លោះនេះក្មេងបានទទួលការអប់រំពីអ្នកថែរក្សារបស់ពួកគេដូចជាឪពុកម្តាយឬ អ្នកដែលបានមើលថែរក្សាគេកាលដែលពួកគេនៅពីក្មេងហើយប្រសិនបើក្មេងមានតែឪពុករឺមានតែ
ម្តាយនោះអាចនិងនាំឲ្យក្មេងស្រលាញ់ម្តាយឬឪពុកច្រើនជាងពេលខ្លះក្មេងដែលធ្លាប់តែរស់នៅជា
មួយស្រ្តីរឺបុរសគេអាចមានចរិកកាត់ទៅតាមនោះដែរម្យ៉ាងទៀតក្មេងតែងតែស្រែករកឈ្មោះម្តាយ
ច្រើនជាឪពុកនៅពេលដែលគេយំព្រោះថាភាគច្រើនម្តាយគឺបាននៅជិតមើលថែផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ
ដល់កូនច្រើនជាងឪពុកដោយសារឪពុករវល់ធ្វើការនៅខាងក្រៅដូចនេះហើយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់
ក្មេងអាចចងចាំឈ្មោះម្តាយនិងមានអារម្មណ៏ស្និតស្នាលច្រើនជាងឪពុក។នៅក្នុងអាយុនេះក្មេងទទួល
ការអប់រំដូចជា ការរៀន និយាយ ស្ដាប់ ការរៀនដើរការរៀនទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ និង ការរៀនទទួលយកសង្គមខាងក្រៅព្រមជាមួយការរៀនទទួលយកវប្បធម៌និងសាសនា។ ដូចនេះហើយបានជាក្មេងដែលមានអាយុក្រោម៧ឆ្នាំឆាប់ទទួលបានអ្វីរហ័សដែលយើងបានបង្រៀន។ តាមប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសក្រិចមានរឿងរ៉ាវពីដែលនិយាយការស្រលាញ់ឪពុកខ្លាំងជាងម្តាយនិងការស្រលាញ់ម្តាយខ្លាំងជាងឪពុករហូតចង់រៀបការជាមួយ។ កាលនោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Oedipus បានចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ម្តាយជាងឪពុករបស់ខ្លួន ហើយព្រមទាំងសំលាប់ឪពុកដើម្បីបានរៀបការជាមួយម្ដាយដែលរឿងមួយគេហៅថា(ស្មុកស្មាញ អូឌីភីណា)Oedipina_complex។ ចំណែករឿងមួយទៀតគឺជា រឿងចិត្តវិទ្យារបស់ក្រិច ដែរ មាននារីម្នាក់ ឈ្មោះ Electra នារីម្នាក់នេះមានការចូលចិត្តតែទៅលើឪពុក ហើយនាងស្អប់ម្ដាយរបស់នាងខ្លាំងណាស់ រហូតដល់សម្លាប់ម្ដាយរបស់នាងដើម្បីបានរៀបការជាមួយឪពុករបស់ខ្លួន ដែលទស្សនៈនេះគេហៅថា Electra Complex.។

Psychology


Psychlogy  is study about the scientific study of mind and behavior or study about behavior of Human .
we are going to discover the most perfect object of universe is (The human brain because we know that we exits.
human behavior is appear  by man  like
. Human is the great creature in earth. Human know about themselves, they know who they are.
     On earth there are only human that can lead the world forward with technology by using their             brain. It's the best treasure that human has a thinkable brain that can makes humans differ from             animals. Animals don't know about their past or future but humans know about their past and              about their history and also they arrange their future.
2). Mother is very important to an infant the first person that the infant first met is his/her mother.
After the first hours that the infant has just born he/she would cry for his mother. But there are not only mother or father that the infant attach to. We don't what is like to be an infant,but we know how and what the infant like. Small baby like people that is sweet and gentle to him when they speak.
Infants like people who is soft when they speak to him. So in short, infants attach to soft, sweet, sing song, gentle to him.

Psychlogy  is study about the scientific study of mind and behavior or study about behavior of Human .
we are going to discover the most perfect object of universe is (The human brain because we know that we exits.
human behavior is appear  by man  like
. Human is the great creature in earth. Human know about themselves, they know who they are.
     On earth there are only human that can lead the world forward with technology by using their             brain. It's the best treasure that human has a thinkable brain that can makes humans differ from             animals. Animals don't know about their past or future but humans know about their past and              about their history and also they arrange their future.
2). Mother is very important to an infant the first person that the infant first met is his/her mother.
After the first hours that the infant has just born he/she would cry for his mother. But there are not only mother or father that the infant attach to. We don't what is like to be an infant,but we know how and what the infant like. Small baby like people that is sweet and gentle to him when they speak.
Infants like people who is soft when they speak to him. So in short, infants attach to soft, sweet, sing song, gentle to him.

ប្រភពការទំនាក់ទំនង
ការទំនាក់ទំនងពិតជាសំខាន់ណាស់សំរាប់មនុស្សម្នាក់ៗដូចនេះយើងត្រូវអោយច្បាស់
ពីរបៀបនិងប្រភពនៃការទំនាក់ទំនងពត៌មាននិមួយយៗមានដំណើរការផ្សព្វផ្សាយជា
សារធារណៈដូចជា៖
 •  .ប្រភពព័ត៌មាន: ប្រភពពត៌មានមួយជាប្រភពនៃពត៌មានសម្រាប់នរណាម្នាក់ពោលគឺ
  ​​    អ្វីដែល មនុស្សម្នាក់អាចនឹងជូនដំណឹងអំពីអ្វីមួយឬផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីវា។
   ​​​​​         ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃសំណួរដែលតម្រូវឱ្យមានប្រភពផ្សេងគ្នានៃពត៌មាន។
 •  ក្នុងការផ្តល់ពត៌មាននោះអ្នកដែលផ្តល់ត្រូវតែមានគោល ឬ បំណងក្នុងការផ្តល់ពត៌មានទៅកាន់សង្គមឬសាធារណៈ។
 •  អ្នកផ្ញើរ:គឺជាអ្នកដែលផ្តល់ពត៌មានឬសារទៅកាន់ទីសាធារណៈ ដោយបាន
            បង្ហាញនូវហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើង កាលបរិច្ឆេទជាដើម ការផ្តល់ពត៌មានត្រូវ​  ផ្អែកលើ សំនួរទាំង៦ ដែលក្នុងនោះមាន ដូចជាៈ ហេតុអ្វី? ពេលណា? ឯណា?
 • សារ៖គឹជាពត៌មានដែលមាន ទម្រង w5h1 questions. ហើយនៅក្នុងសារត្រូវមានគោលដៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។
 • កត្តារំខាន៖ ឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ការផ្តល់់ ពត៌មានដល់សាធារណៈ ដែលកត្តាទាំងនោះមានជាច្រើន។
 • ប៉ុស្តិ៍៖ ជាកន្លែផ្សព្វផ្សាយ ពត៌មានទៅកាន់សាធារណៈ កន្លែងនេះធ្វើផ្សាយពត៌មានដែលមានការត្រៀមរួចជាស្រេច និងមានការត្រួតពិនិត្យផ្ចិតផ្ចង ដើម្បីចៀសវាងកំហុសផ្សេងៗ។
 • អ្នកទទួល៖ គឺជាមនុស្សជាទូទៅដែលបានដឹងឮ តាមរយៈការផ្សាយរបស់អ្នកបញ្ជូន។
 • ឆ្លើយតប៖នៅពេលដែលមនុស្សទូទៅបានទទួលសារហើយត្រូវមានការឆ្លើយតប។ កាលពីមុនសារពត៌មានដែលផ្សាយចេញទៅហើយពុំមានការឆ្លើយតបនោះទេ ពីព្រោះការឆ្លើយតបមានការពិបាក តែសព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងតែប្រើប្រាស់នូវបណ្តាញសង្គមដូចជា ហ្វេសបុក ធ្វីតទ័រ  និងបណ្តាញជាច្រើនទៀត ដែលអ្នកទទួលជាឆ្លើយតបតាមរយៈការ Comment ជាសារ សម្លេង ឬ ជាវីដេអូ។
 • ការចែករំលែក ពត៌មាន៖ ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថា សព្វថ្ងៃនេះមានបណ្តាញសង្គមជាច្រើន សំរាប់ធ្វើការចែកចាយពត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។    .
 •      ​. កត្តារំខាន: ឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ការផ្តល់់ ពត៌មានដល់សាធារណៈ ដែលកត្តាទាំងនោះ មានជាច្រើន។
       . ប៉ុស្តិ៍: ជាកន្លែផ្សព្វផ្សាយ ពត៌មានទៅកាន់សាធារណៈ កន្លែងនេះធ្វើផ្សាយពត៌មានដែលមានការត្រៀមរួចជាស្រេចនិងមានការត្រួតពិនិត្យផ្ចិតផ្ចងដើម្បីចៀសវាងកំហុសផ្សេងៗ។
       . អ្នកទទួល:  គឺជាមនុស្សជាទូទៅដែលបានដឹងឮ តាមរយៈការផ្សាយរបស់អ្នកបញ្ជូន។
        . ឆ្លើយតប: នៅពេលដែលមនុស្សទូទៅបានទទួលសារហើយត្រូវមានការឆ្លើយតប។
      ​      កាលពីមុនសារពត៌មានដែលផ្សាយចេញទៅហើយពុំមានការឆ្លើយតបនោះទេ ពីព្រោះការ ឆ្លើយតបមានការពិបាក តែសព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងតែប្រើប្រាស់នូវ  បណ្តាញសង្គមដូចជា ហ្វេសបុក ធ្វីតទ័រ និងបណ្តាញជាច្រើនទៀត ដែលអ្នកទទួលជា​​​   ឆ្លើយតបតាមរយៈការ Comment ជាសារ សម្លេង ឬ ជាវីដេអូ។
   ​​​​​ . លទ្ធផល: គឺជាអ្វីដែលទទួលបានក្រោយពេលបានបញ្ចប់។ការទំនាក់ទំនងពិតជាសំខាន់ណាស់សំរាប់មនុស្សម្នាក់ៗដូចនេះយើងត្រូវអោយច្បាស់
ពីរបៀបនិងប្រភពនៃការទំនាក់ទំនងពត៌មាននិមួយយៗមានដំណើរការផ្សព្វផ្សាយជា
សារធារណៈដូចជា៖
 •  .ប្រភពព័ត៌មាន: ប្រភពពត៌មានមួយជាប្រភពនៃពត៌មានសម្រាប់នរណាម្នាក់ពោលគឺ
  ​​    អ្វីដែល មនុស្សម្នាក់អាចនឹងជូនដំណឹងអំពីអ្វីមួយឬផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីវា។
   ​​​​​         ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃសំណួរដែលតម្រូវឱ្យមានប្រភពផ្សេងគ្នានៃពត៌មាន។
 •  ក្នុងការផ្តល់ពត៌មាននោះអ្នកដែលផ្តល់ត្រូវតែមានគោល ឬ បំណងក្នុងការផ្តល់ពត៌មានទៅកាន់សង្គមឬសាធារណៈ។
 •  អ្នកផ្ញើរ:គឺជាអ្នកដែលផ្តល់ពត៌មានឬសារទៅកាន់ទីសាធារណៈ ដោយបាន
            បង្ហាញនូវហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើង កាលបរិច្ឆេទជាដើម ការផ្តល់ពត៌មានត្រូវ​  ផ្អែកលើ សំនួរទាំង៦ ដែលក្នុងនោះមាន ដូចជាៈ ហេតុអ្វី? ពេលណា? ឯណា?
 • សារ៖គឹជាពត៌មានដែលមាន ទម្រង w5h1 questions. ហើយនៅក្នុងសារត្រូវមានគោលដៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។
 • កត្តារំខាន៖ ឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ការផ្តល់់ ពត៌មានដល់សាធារណៈ ដែលកត្តាទាំងនោះមានជាច្រើន។
 • ប៉ុស្តិ៍៖ ជាកន្លែផ្សព្វផ្សាយ ពត៌មានទៅកាន់សាធារណៈ កន្លែងនេះធ្វើផ្សាយពត៌មានដែលមានការត្រៀមរួចជាស្រេច និងមានការត្រួតពិនិត្យផ្ចិតផ្ចង ដើម្បីចៀសវាងកំហុសផ្សេងៗ។
 • អ្នកទទួល៖ គឺជាមនុស្សជាទូទៅដែលបានដឹងឮ តាមរយៈការផ្សាយរបស់អ្នកបញ្ជូន។
 • ឆ្លើយតប៖នៅពេលដែលមនុស្សទូទៅបានទទួលសារហើយត្រូវមានការឆ្លើយតប។ កាលពីមុនសារពត៌មានដែលផ្សាយចេញទៅហើយពុំមានការឆ្លើយតបនោះទេ ពីព្រោះការឆ្លើយតបមានការពិបាក តែសព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងតែប្រើប្រាស់នូវបណ្តាញសង្គមដូចជា ហ្វេសបុក ធ្វីតទ័រ  និងបណ្តាញជាច្រើនទៀត ដែលអ្នកទទួលជាឆ្លើយតបតាមរយៈការ Comment ជាសារ សម្លេង ឬ ជាវីដេអូ។
 • ការចែករំលែក ពត៌មាន៖ ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថា សព្វថ្ងៃនេះមានបណ្តាញសង្គមជាច្រើន សំរាប់ធ្វើការចែកចាយពត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។    .
 •      ​. កត្តារំខាន: ឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ការផ្តល់់ ពត៌មានដល់សាធារណៈ ដែលកត្តាទាំងនោះ មានជាច្រើន។
       . ប៉ុស្តិ៍: ជាកន្លែផ្សព្វផ្សាយ ពត៌មានទៅកាន់សាធារណៈ កន្លែងនេះធ្វើផ្សាយពត៌មានដែលមានការត្រៀមរួចជាស្រេចនិងមានការត្រួតពិនិត្យផ្ចិតផ្ចងដើម្បីចៀសវាងកំហុសផ្សេងៗ។
       . អ្នកទទួល:  គឺជាមនុស្សជាទូទៅដែលបានដឹងឮ តាមរយៈការផ្សាយរបស់អ្នកបញ្ជូន។
        . ឆ្លើយតប: នៅពេលដែលមនុស្សទូទៅបានទទួលសារហើយត្រូវមានការឆ្លើយតប។
      ​      កាលពីមុនសារពត៌មានដែលផ្សាយចេញទៅហើយពុំមានការឆ្លើយតបនោះទេ ពីព្រោះការ ឆ្លើយតបមានការពិបាក តែសព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងតែប្រើប្រាស់នូវ  បណ្តាញសង្គមដូចជា ហ្វេសបុក ធ្វីតទ័រ និងបណ្តាញជាច្រើនទៀត ដែលអ្នកទទួលជា​​​   ឆ្លើយតបតាមរយៈការ Comment ជាសារ សម្លេង ឬ ជាវីដេអូ។
   ​​​​​ . លទ្ធផល: គឺជាអ្វីដែលទទួលបានក្រោយពេលបានបញ្ចប់។

The culinary section project group orangeYesterday, on 12  .11.2014 in the morning  student social communicate and journalism section  group 4 was make interview with cooking class that  lead by teacher NoAmi who is a teacher for journalism class from France.
This project started process from 8:00Am until 10:00Am in the morning. They have 4 member are two girls and two boys and they was interview with teacher and also students to ask about information about cooking class. one of student had interview said that he really happy to study in cooking class because it is him goal that he wants and he hope that he will  can cook well for him family and  a good cooker in hotel too.
     More over Camilo who is a teacher come from Columbia for cooking food said that he really happy to be volunteered in this school and he admire to students that was study hard even though their English was not good but they try to understand what he teach to them that it is a best point for him.
 The principle of this project is want all students have to practice and know how to do work in group and can understand more about what 
Their studies.    


    


Yesterday, on 12  .11.2014 in the morning  student social communicate and journalism section  group 4 was make interview with cooking class that  lead by teacher NoAmi who is a teacher for journalism class from France.
This project started process from 8:00Am until 10:00Am in the morning. They have 4 member are two girls and two boys and they was interview with teacher and also students to ask about information about cooking class. one of student had interview said that he really happy to study in cooking class because it is him goal that he wants and he hope that he will  can cook well for him family and  a good cooker in hotel too.
     More over Camilo who is a teacher come from Columbia for cooking food said that he really happy to be volunteered in this school and he admire to students that was study hard even though their English was not good but they try to understand what he teach to them that it is a best point for him.
 The principle of this project is want all students have to practice and know how to do work in group and can understand more about what 
Their studies.    


    

វី​ធី​បំ​បា​ត់​ភា​ព​ងោ​ក​ងុ​យ​ ​ក្នុ​ង​ពេ​ល​ធ្វើ​កា​រ


អ្ន​ក​ដែ​ល​មា​ន​អា​រ​ម្ម​ណ៍​​ងោ​ក​ងុ​យ​ ​នៅ​ពេ​ល​រ​សៀ​ល​ ​ភា​គ​ច្រើ​ន​តែ​ង​តែ​ពឹ​ង​ផ្អែ​ក​លើ​ ​កា​ហ្វេ​។​ ​ប៉ុ​ន្តែ​ ​អ្ន​ក​ដឹ​ង​រួ​​ច​ម​ក​ហើ​យ​ថា​ ​បើ​ទ​ទួ​ល​ទា​ន​កា​ហ្វេ​ញឹ​ក​ញា​ប់​ ​នឹ​ង​មិ​ន​ល្អ​ចំ​ពោះ​ ​សុ​ខ​ភា​ព​ទេ​។​ ​ដូ​ច្នេះ​ ​គួ​រ​ងា​ក​ម​ក​ប្រើ​ជ​ម្រើ​ស​ផ្សេ​ង​ ​ដែ​ល​មា​ន​ប្រ​យោ​ជ​ន៍​ជា​ង​នេះ​ ​ដូ​ច​ជា​ ​៖
​​ប​ន្លែ​ ​ផ្លែ​ឈើ​ ​ដែ​ល​មា​ន​វី​តា​មី​ន​ ​C​ ​៖​ ​ដូ​ចជា​ ត្របែក ក្រូច ពេលរាងកាយអស់- កម្លាំង ប្រយោជន៍ពីវីតាមីន ជ ​នឹ​ង​ជួ​យ​ប្រ​ឆាំ​ង​ភា​ព​តា​ន​តឹ​ង​ ​និ​ង​ទុ​ក្ខ​កង្វល់បាន។​
​ផ្លែ​ឈើ​ដែ​ល​មា​ន​ជា​តិ​ក្រូមីញ៉ូម ៖ ដើម្បី ជួយរក្សាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម និងបង្កើន ថាមពលដល់រាងកាយ ដែលអាចជួយបន្ថយ ​ភា​ព​ងោ​ក​ងុ​យ​បា​ន​យ៉ាងល្អ ដូចជា ផ្លែប៉ោម ចេក ជាដើម។ ជាពិសេស ផ្លែប៉ោម មានជាតិស្ករម៉ូ- លេគុលទោលច្រើន ​ជួ​យ​ជំ​រុ​ញ​ភា​ព​ស្រ​ស់​ស្រា​យ​ ​ដ​ល់​រា​ង​កាយ​ ថែមទាំងងាយស្រួលរំលាយ ទើប រាងកាយអាចទាញយកថាមពលទៅប្រើប្រាស់ បានភ្លាមៗ ​និ​ង​ពុំ​មា​ន​គ្រោះ​ថ្នា​ក់​ចំ​ពោះ​រា​ង​កា​យ​។ អ្នកអាចទទួលទានផ្លែប៉ោម ជំនួសកាហ្វេ នៅពេលព្រឹក បាន។​
​ធ​ញ្ញ​ជា​តិ​ ​៖​ ​ដូ​ច​ជា​ ​ស​ណ្តែ​ក​ ល្ង អង្ករសំរូប អាចជួយបំប៉នសរសៃប្រសាទ និង ធ្វើឱ្យស្រស់ថ្លាបាន។ អាហារប្រភេទនេះ ​ស​ម្បូ​រ​ដោ​យ​ប៉ូ​តា​ស​ស្យូ​ម​ ​និ​ង​ម៉ាញេស្យូម។ ក្រៅពីនេះ ក៏ជាប្រភពផ្តល់ជាតិប្រូតេអ៊ីន បង្កើនថាមពលដល់រាងកាយផងដែរ។​
​អូ​មេ​ហ្គា​​-​៣​ ​ជា​តិ​ខ្លា​ញ់​ពី​ត្រី​ ​៖​ ​សា​រ​ធា​តុ​ប្រ​ភេ​ទ​នេះ​ ​នឹ​ង​ជួ​យឱ្យមានសមាធិប្រសើរ ឡើង និងមានការចងចាំបានល្អ៕

អ្ន​ក​ដែ​ល​មា​ន​អា​រ​ម្ម​ណ៍​​ងោ​ក​ងុ​យ​ ​នៅ​ពេ​ល​រ​សៀ​ល​ ​ភា​គ​ច្រើ​ន​តែ​ង​តែ​ពឹ​ង​ផ្អែ​ក​លើ​ ​កា​ហ្វេ​។​ ​ប៉ុ​ន្តែ​ ​អ្ន​ក​ដឹ​ង​រួ​​ច​ម​ក​ហើ​យ​ថា​ ​បើ​ទ​ទួ​ល​ទា​ន​កា​ហ្វេ​ញឹ​ក​ញា​ប់​ ​នឹ​ង​មិ​ន​ល្អ​ចំ​ពោះ​ ​សុ​ខ​ភា​ព​ទេ​។​ ​ដូ​ច្នេះ​ ​គួ​រ​ងា​ក​ម​ក​ប្រើ​ជ​ម្រើ​ស​ផ្សេ​ង​ ​ដែ​ល​មា​ន​ប្រ​យោ​ជ​ន៍​ជា​ង​នេះ​ ​ដូ​ច​ជា​ ​៖
​​ប​ន្លែ​ ​ផ្លែ​ឈើ​ ​ដែ​ល​មា​ន​វី​តា​មី​ន​ ​C​ ​៖​ ​ដូ​ចជា​ ត្របែក ក្រូច ពេលរាងកាយអស់- កម្លាំង ប្រយោជន៍ពីវីតាមីន ជ ​នឹ​ង​ជួ​យ​ប្រ​ឆាំ​ង​ភា​ព​តា​ន​តឹ​ង​ ​និ​ង​ទុ​ក្ខ​កង្វល់បាន។​
​ផ្លែ​ឈើ​ដែ​ល​មា​ន​ជា​តិ​ក្រូមីញ៉ូម ៖ ដើម្បី ជួយរក្សាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម និងបង្កើន ថាមពលដល់រាងកាយ ដែលអាចជួយបន្ថយ ​ភា​ព​ងោ​ក​ងុ​យ​បា​ន​យ៉ាងល្អ ដូចជា ផ្លែប៉ោម ចេក ជាដើម។ ជាពិសេស ផ្លែប៉ោម មានជាតិស្ករម៉ូ- លេគុលទោលច្រើន ​ជួ​យ​ជំ​រុ​ញ​ភា​ព​ស្រ​ស់​ស្រា​យ​ ​ដ​ល់​រា​ង​កាយ​ ថែមទាំងងាយស្រួលរំលាយ ទើប រាងកាយអាចទាញយកថាមពលទៅប្រើប្រាស់ បានភ្លាមៗ ​និ​ង​ពុំ​មា​ន​គ្រោះ​ថ្នា​ក់​ចំ​ពោះ​រា​ង​កា​យ​។ អ្នកអាចទទួលទានផ្លែប៉ោម ជំនួសកាហ្វេ នៅពេលព្រឹក បាន។​
​ធ​ញ្ញ​ជា​តិ​ ​៖​ ​ដូ​ច​ជា​ ​ស​ណ្តែ​ក​ ល្ង អង្ករសំរូប អាចជួយបំប៉នសរសៃប្រសាទ និង ធ្វើឱ្យស្រស់ថ្លាបាន។ អាហារប្រភេទនេះ ​ស​ម្បូ​រ​ដោ​យ​ប៉ូ​តា​ស​ស្យូ​ម​ ​និ​ង​ម៉ាញេស្យូម។ ក្រៅពីនេះ ក៏ជាប្រភពផ្តល់ជាតិប្រូតេអ៊ីន បង្កើនថាមពលដល់រាងកាយផងដែរ។​
​អូ​មេ​ហ្គា​​-​៣​ ​ជា​តិ​ខ្លា​ញ់​ពី​ត្រី​ ​៖​ ​សា​រ​ធា​តុ​ប្រ​ភេ​ទ​នេះ​ ​នឹ​ង​ជួ​យឱ្យមានសមាធិប្រសើរ ឡើង និងមានការចងចាំបានល្អ៕

គុណប្រយោជន៏នៃរមៀត

អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រនិង​វេជ្ជសាស្ត្រ​បាន​រក​ឃើញ
និង​ទទួល​ស្គាល់ថា​ រមៀត​ មាន​គុណ​ប្រយោជន៍
រាប់​មិន​អស់​សំរាប់​ការពារ​សុខភាព​ និង​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​
ជំងឺ​ជា​ច្រើន រាប់​ទាំង​ជំងឺ​មហារីក​ដ៏​កាច​សាហាវ​


អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រនិង​វេជ្ជសាស្ត្រ​បាន​រក​ឃើញ
និង​ទទួល​ស្គាល់ថា​ រមៀត​ មាន​គុណ​ប្រយោជន៍
រាប់​មិន​អស់​សំរាប់​ការពារ​សុខភាព​ និង​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​
ជំងឺ​ជា​ច្រើន រាប់​ទាំង​ជំងឺ​មហារីក​ដ៏​កាច​សាហាវ​


ដំណើរការនៃការទំនាក់ទំនង

speculation is something we suppose to be true but we

speculation is something we suppose to be true but we

អាកាសធាតុក្រុងកែប

Most View Product

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Tourism - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger