ប្រភពការទំនាក់ទំនង
ការទំនាក់ទំនងពិតជាសំខាន់ណាស់សំរាប់មនុស្សម្នាក់ៗដូចនេះយើងត្រូវអោយច្បាស់
ពីរបៀបនិងប្រភពនៃការទំនាក់ទំនងពត៌មាននិមួយយៗមានដំណើរការផ្សព្វផ្សាយជា
សារធារណៈដូចជា៖
 •  .ប្រភពព័ត៌មាន: ប្រភពពត៌មានមួយជាប្រភពនៃពត៌មានសម្រាប់នរណាម្នាក់ពោលគឺ
  ​​    អ្វីដែល មនុស្សម្នាក់អាចនឹងជូនដំណឹងអំពីអ្វីមួយឬផ្ដល់ចំណេះដឹងអំពីវា។
   ​​​​​         ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃសំណួរដែលតម្រូវឱ្យមានប្រភពផ្សេងគ្នានៃពត៌មាន។
 •  ក្នុងការផ្តល់ពត៌មាននោះអ្នកដែលផ្តល់ត្រូវតែមានគោល ឬ បំណងក្នុងការផ្តល់ពត៌មានទៅកាន់សង្គមឬសាធារណៈ។
 •  អ្នកផ្ញើរ:គឺជាអ្នកដែលផ្តល់ពត៌មានឬសារទៅកាន់ទីសាធារណៈ ដោយបាន
            បង្ហាញនូវហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើង កាលបរិច្ឆេទជាដើម ការផ្តល់ពត៌មានត្រូវ​  ផ្អែកលើ សំនួរទាំង៦ ដែលក្នុងនោះមាន ដូចជាៈ ហេតុអ្វី? ពេលណា? ឯណា?
 • សារ៖គឹជាពត៌មានដែលមាន ទម្រង w5h1 questions. ហើយនៅក្នុងសារត្រូវមានគោលដៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។
 • កត្តារំខាន៖ ឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ការផ្តល់់ ពត៌មានដល់សាធារណៈ ដែលកត្តាទាំងនោះមានជាច្រើន។
 • ប៉ុស្តិ៍៖ ជាកន្លែផ្សព្វផ្សាយ ពត៌មានទៅកាន់សាធារណៈ កន្លែងនេះធ្វើផ្សាយពត៌មានដែលមានការត្រៀមរួចជាស្រេច និងមានការត្រួតពិនិត្យផ្ចិតផ្ចង ដើម្បីចៀសវាងកំហុសផ្សេងៗ។
 • អ្នកទទួល៖ គឺជាមនុស្សជាទូទៅដែលបានដឹងឮ តាមរយៈការផ្សាយរបស់អ្នកបញ្ជូន។
 • ឆ្លើយតប៖នៅពេលដែលមនុស្សទូទៅបានទទួលសារហើយត្រូវមានការឆ្លើយតប។ កាលពីមុនសារពត៌មានដែលផ្សាយចេញទៅហើយពុំមានការឆ្លើយតបនោះទេ ពីព្រោះការឆ្លើយតបមានការពិបាក តែសព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងតែប្រើប្រាស់នូវបណ្តាញសង្គមដូចជា ហ្វេសបុក ធ្វីតទ័រ  និងបណ្តាញជាច្រើនទៀត ដែលអ្នកទទួលជាឆ្លើយតបតាមរយៈការ Comment ជាសារ សម្លេង ឬ ជាវីដេអូ។
 • ការចែករំលែក ពត៌មាន៖ ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថា សព្វថ្ងៃនេះមានបណ្តាញសង្គមជាច្រើន សំរាប់ធ្វើការចែកចាយពត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។    .
 •      ​. កត្តារំខាន: ឧបសគ្គដែលរារាំងដល់ការផ្តល់់ ពត៌មានដល់សាធារណៈ ដែលកត្តាទាំងនោះ មានជាច្រើន។
       . ប៉ុស្តិ៍: ជាកន្លែផ្សព្វផ្សាយ ពត៌មានទៅកាន់សាធារណៈ កន្លែងនេះធ្វើផ្សាយពត៌មានដែលមានការត្រៀមរួចជាស្រេចនិងមានការត្រួតពិនិត្យផ្ចិតផ្ចងដើម្បីចៀសវាងកំហុសផ្សេងៗ។
       . អ្នកទទួល:  គឺជាមនុស្សជាទូទៅដែលបានដឹងឮ តាមរយៈការផ្សាយរបស់អ្នកបញ្ជូន។
        . ឆ្លើយតប: នៅពេលដែលមនុស្សទូទៅបានទទួលសារហើយត្រូវមានការឆ្លើយតប។
      ​      កាលពីមុនសារពត៌មានដែលផ្សាយចេញទៅហើយពុំមានការឆ្លើយតបនោះទេ ពីព្រោះការ ឆ្លើយតបមានការពិបាក តែសព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងតែប្រើប្រាស់នូវ  បណ្តាញសង្គមដូចជា ហ្វេសបុក ធ្វីតទ័រ និងបណ្តាញជាច្រើនទៀត ដែលអ្នកទទួលជា​​​   ឆ្លើយតបតាមរយៈការ Comment ជាសារ សម្លេង ឬ ជាវីដេអូ។
   ​​​​​ . លទ្ធផល: គឺជាអ្វីដែលទទួលបានក្រោយពេលបានបញ្ចប់។

Post a Comment

អាកាសធាតុក្រុងកែប

Most View Product

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Tourism - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger